پلتفرم هوشمند زنجیره تامین و شبکه سازی بازار

بازارسرا بر پایه حمایت و توسعه کسب و کارها طراحی شده است. ما زنجیره تامین را برای شما ایجاد کردیم و شما را به شبکه بازار معرفی می کنیم. ما واسطه های بازار را برای تولیدکنندگان کالا و خدمات ساماندهی کردیم و فعالان بازار را تحت پوشش حمایتی قانون کار قرار دادیم. شما در بازارسرا به راحتی دیده می شوید و ریسک کسب و کار شما به حداقل می رسد. این ساختار شبکه سازی بازارهای بین المللی را هدف گذاری کرده است که توسط جی سی ای ترک پشتیبانی می شود.

فرصت اشتغال و فعالیت در بازارسرا

(ویژه کاربران و فعالان بازار)
مبنای محاسبه کارکرد به ازای هر
: امکان برداشت وجه و تسویه مالی

حداقل دریافتی قانون کار طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ با احتساب مزایا:
۶۷.۲۵۷.۰۰۰ ریال
مبنای ساعت کارکرد طی ماه:
۱۹۱ ساعت
میزان دستمزد به ازای هر ساعت کارکرد:
۳۵۲.۱۳۰ ریال